ללוגו עורך דין חוזים הראל פלג

כתבי שיפוי פטור וביטוח לנושאי משרה בחברה - מאמר שני בסדרה של שלושה מאמרים

ראשי >מאמרים>כתבי שיפוי פטור וביטוח לנושאי משרה בחברה - מאמר שני בסדרה של שלושה מאמרים
מאמר זה הדן בכתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה הנו השני בסדרה של שלושה מאמרים בנושא הסדרי וסעיפי השיפוי, הפיצוי ומה שביניהם. הסדרי השיפוי הינם רכיב קריטי ודומיננטי במכלול עסקאות והתקשרויות משפטיות וביטוחיות. שיפוי הנו השבת הנתבע / המוטב ככל האפשר למצב שהיה בו אלמלא קרה המקרה נשוא התביעה / מקרה הביטוח עליו אחראי הצד המשפה, ואילו פיצוי הינו סכום שמוטל על מזיק לשלמו לניזוק, כדי לפצותו על הנזק שנגרם לו. 
 
במסגרת עבודתי בתור עורך דין חוזים לא פעם אני נשאל לפשר המונח שיפוי (Indemnification), וההבדל בינו לבין פיצוי (Damages).
במציאות היום יומית, יתכנו מקרים בהם תוטל חבות אישית על נושאי משרה מטעמים ובנסיבות שונות ומגוונות. המגמה הרווחת כיום הנה לנסות ולפגום בעקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה ולכלול במגוון סוגים של תביעות ודרישות נגד חברה גם ניסיון "להרמת מסך" ולהטלת חבויות אישיות על מי מטעמה לרבות דירקטורים, מנכ"לים ומנהלים בכירים בחברה. מגוון פרשיות, חלקן פליליות, וקריסה של חברות הביאו לשינויים משמעותיים בחקיקה ובפסיקה, אשר העצימו את אחריות הדירקטורים והמנהלים והטילו עליהם אחריות אישית מוגברת, מה שמרתיע מנהלים מוכשרים מלשרת בחברה, ואף ליצור בקרב נושאי משרה חשש רב מפני נטילת סיכונים עסקיים, דבר אשר הינו חיוני ואף רצוי בדינמיקה של החברה המסחרית.
 
על פי חוק החברות חברה רשאית, בנסיבות המפורטות בסעיפי החוק, לפטור נושאי משרה מטעמה מאחריות בשל הפרת חובת האמונים כלפיה וכמו כן, לשפות נושא משרה בגין חבות אישית או הוצאות שהוטלו עליו עקב פעולה שעשה כנושא משרה בחברה. בנוסף, רשאית חברה לבטח נושאי משרה מטעמה מפני חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, וזאת בקשר להפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר, הפרת חובת אמונים כלפי החברה חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
חוק החברות מאפשר כיום לחברה להעניק פטור מראש חלקי או מלא, לאחריותם של נושאי משרה בחברה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. תנאי מקדים הינו קיומה של הוראה מתאימה בתקנון החברה. בהעדר הוראה כאמור בתקנון, לא תוכל החברה להגן על נושאי המשרה בשלושת הדרכים אשר החוק מאפשר (קרי, פטור, שיפוי וביטוח). אשר על כן, כנושאי משרה בחברה עליכם לוודא כי המצאות הוראה כאמור
 

מהם אם כן שלושת מנגנוני ההגנה שהחוק מאפשר לנושאי המשרה בחברה?

פטור - על פי הוראות החוק, ובכפוף להסדרת הנושא במפורש בתקנון החברה, חברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה, לרבות בעלי שליטה וקרוביהם של נושאי המשרה (למעט בגין החלטה או עסקה שיש להם בה עניין אישי), מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. הפטור לא יחול על הפרת חובת האמונים ועל הפרת חובת זהירות בחלוקת דיבידנדים;
מאחר שמדובר במערכת יחסים בין החברה לנושא המשרה, הרי שמשמעות הפטור היא כי החברה לא תתבע את נושא  המשרה אם הפר את חובת הזהירות כלפיה, לא תראה בו אחראי לנזק ולא תפעל כנגדו
שיפוי - על פי הוראות החוק, ובכפוף להסדרת הנושא במפורש בתקנון החברה, חברה רשאית לשפות נושא משרה בה  מראש או בדיעבד בגין הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עו"ד, שהוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות מוסמכת, כל עוד הליכים אלו לא הסתיימו בהגשת כתב אישום פלילי או בקנס בגין עבירה שיש בה מחשבה פלילית, או בהרשעה באישום פלילי הדורש מחשבה פלילית. שיפוי מראש המוסדר בתקנון יוגבל לאירועים צפויים (לאור פעילות החברה), לסכומים, ואמות מידה שלדעת הדירקטוריון הם סבירים בנסיבות העניין.
בפרקטיקה נהוג להגביל את סכום השיפוי המקסימאלי עבור כל נושאי המשרה במצטבר, לכ- 25% מהונה העצמי של החברה בנטרול זכויות המיעוט, במועד תשלום השיפוי בפועל. בהקשר זה, מומלץ לוודא כי השיפוי יינתן בגובה ההפרש בין סכום החבות הכספית לבין הסכום שהתקבל מכוח פוליסת ביטוח או הסכם שיפוי אחר באותו עניין. כתבי השיפוי מהווים למעשה התחייבות כספית של החברה לשפות את נושאי המשרה בגין חבות כספית שתוטל עליהם בתקוף פעולתם בחברה בהיותם נושאי משרה בה. כמו כן, האירועים בגינם כתב השיפוי ייתן מענה אמורים להיות מנוסחים מראש כנספח לכתב השיפוי. מקובל לעיתים להוציא כתבי שיפוי עם תחולה רטרואקטיבית לנושאי משרה אשר למעשה סיימו את כהונתם לגבי פעולות ומעשים שאירעו בתקופת כהונתם כנושאי משרה.
ביטוחחברה רשאית, אם נקבעה לכך הוראה בתקנונה, להתקשר בחוזה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (D&O), בשל חבות שתוטל עליהם בשל תפקידם כנושאי משרה בחברה, בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר, בגין הפרת חובת האמונים כלפי החברה ובלבד שפעלו בתום לב, והיה להם יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה וכן בגין חבות כספית שתוטל עליהם לטובת אדם אחר.


לסיכום

למרות שהחוק מאפשר "כיסוי הולם" אין הוא מהווה כיסוי אבסולוטי. השימוש "בכלים" אותם מאפשר החוק, כפי שמובא לעיל, חייב להיעשות בחוכמה, תוך בחינת מכלול האפשרויות, המגבלות והמשמעויות המתבקשות. להלן מספר סוגיות אשר יש לתת עליהן את הדעת:
  1. על פי רוב פוליסות הביטוח כאמור לעיל הנן על בסיס "יום הגשת התביעה" (Claims Made) ועל כן הכיסוי הביטוחי בגין תביעה ברת ביטוח (לא כולל תביעה אישית בגין מקרה זיהום) שתוגש בעתיד בגין פעילות עבר תלוי בהמשכיות הביטוח, בעוד שכתבי שיפוי עומדים בפני עצמם.
           למעשה לנושא המשרה מוענק שיפוי בכל מועד שתוגש נגדו תביעה בעתיד, כפוף לתקופת ההתיישנות, לרבות לאחר סיום כהונתם של נושאי המשרה , 
           בכפוף לכך שהפעולות והמעשים נשוא השיפוי ארעו בתקופת כהונתם.
  1. חברות שנקלעו לקשיי נזילות מעמידות את נושאי המשרה שלהם במצב חשוף לתביעות. מכיוון שלחברה אין הון עצמי, וכתב השיפוי הוא אחוז מ"כלום" הוא נותר ללא כל תוכן ובוודאי שאינו מקנה הגנה לנושאי המשרה. אי לכך יש לבדוק היטב את ניסוח כתב השיפוי, ניסוח התשלום שנושא המשרה אמור לקבל. יש להגדיר האם התשלום מתקבל, מההון העצמי, מסך נכסי החברה או מסכום גלובלי כלשהוא, מתי הוא מתקבל, ולוודא כי למרות שישנם קשים כלכליים כתב השיפוי ייתן מענה טוב.
מאמר זה אינו בא להחליף יעוץ ביטוחי ו/או ייעוץ משפטי .
 
 
 

מאמר זה הדן בכתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה הנו השני בסדרה של שלושה מאמרים בנושא הסדרי וסעיפי השיפוי, הפיצוי ומה שביניהם. הסדרי השיפוי הינם רכיב קריטי ודומיננטי במכלול עסקאות והתקשרויות משפטיות וביטוחיות. שיפוי הנו השבת הנתבע / המוטב ככל האפשר למצב שהיה בו אלמלא קרה המקרה נשוא התביעה / מקרה הביטוח עליו אחראי הצד המשפה, ואילו פיצוי הינו סכום שמוטל על מזיק לשלמו לניזוק, כדי לפצותו על הנזק שנגרם לו. 
 
במסגרת עבודתי בתור עורך דין חוזים לא פעם אני נשאל לפשר המונח שיפוי (Indemnification), וההבדל בינו לבין פיצוי (Damages).
במציאות היום יומית, יתכנו מקרים בהם תוטל חבות אישית על נושאי משרה מטעמים ובנסיבות שונות ומגוונות. המגמה הרווחת כיום הנה לנסות ולפגום בעקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה ולכלול במגוון סוגים של תביעות ודרישות נגד חברה גם ניסיון "להרמת מסך" ולהטלת חבויות אישיות על מי מטעמה לרבות דירקטורים, מנכ"לים ומנהלים בכירים בחברה. מגוון פרשיות, חלקן פליליות, וקריסה של חברות הביאו לשינויים משמעותיים בחקיקה ובפסיקה, אשר העצימו את אחריות הדירקטורים והמנהלים והטילו עליהם אחריות אישית מוגברת, מה שמרתיע מנהלים מוכשרים מלשרת בחברה, ואף ליצור בקרב נושאי משרה חשש רב מפני נטילת סיכונים עסקיים, דבר אשר הינו חיוני ואף רצוי בדינמיקה של החברה המסחרית.
 
על פי חוק החברות חברה רשאית, בנסיבות המפורטות בסעיפי החוק, לפטור נושאי משרה מטעמה מאחריות בשל הפרת חובת האמונים כלפיה וכמו כן, לשפות נושא משרה בגין חבות אישית או הוצאות שהוטלו עליו עקב פעולה שעשה כנושא משרה בחברה. בנוסף, רשאית חברה לבטח נושאי משרה מטעמה מפני חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, וזאת בקשר להפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר, הפרת חובת אמונים כלפי החברה חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
חוק החברות מאפשר כיום לחברה להעניק פטור מראש חלקי או מלא, לאחריותם של נושאי משרה בחברה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. תנאי מקדים הינו קיומה של הוראה מתאימה בתקנון החברה. בהעדר הוראה כאמור בתקנון, לא תוכל החברה להגן על נושאי המשרה בשלושת הדרכים אשר החוק מאפשר (קרי, פטור, שיפוי וביטוח). אשר על כן, כנושאי משרה בחברה עליכם לוודא כי המצאות הוראה כאמור
 

מהם אם כן שלושת מנגנוני ההגנה שהחוק מאפשר לנושאי המשרה בחברה?

פטור - על פי הוראות החוק, ובכפוף להסדרת הנושא במפורש בתקנון החברה, חברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה, לרבות בעלי שליטה וקרוביהם של נושאי המשרה (למעט בגין החלטה או עסקה שיש להם בה עניין אישי), מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. הפטור לא יחול על הפרת חובת האמונים ועל הפרת חובת זהירות בחלוקת דיבידנדים;
מאחר שמדובר במערכת יחסים בין החברה לנושא המשרה, הרי שמשמעות הפטור היא כי החברה לא תתבע את נושא  המשרה אם הפר את חובת הזהירות כלפיה, לא תראה בו אחראי לנזק ולא תפעל כנגדו
שיפוי - על פי הוראות החוק, ובכפוף להסדרת הנושא במפורש בתקנון החברה, חברה רשאית לשפות נושא משרה בה  מראש או בדיעבד בגין הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עו"ד, שהוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות מוסמכת, כל עוד הליכים אלו לא הסתיימו בהגשת כתב אישום פלילי או בקנס בגין עבירה שיש בה מחשבה פלילית, או בהרשעה באישום פלילי הדורש מחשבה פלילית. שיפוי מראש המוסדר בתקנון יוגבל לאירועים צפויים (לאור פעילות החברה), לסכומים, ואמות מידה שלדעת הדירקטוריון הם סבירים בנסיבות העניין.
בפרקטיקה נהוג להגביל את סכום השיפוי המקסימאלי עבור כל נושאי המשרה במצטבר, לכ- 25% מהונה העצמי של החברה בנטרול זכויות המיעוט, במועד תשלום השיפוי בפועל. בהקשר זה, מומלץ לוודא כי השיפוי יינתן בגובה ההפרש בין סכום החבות הכספית לבין הסכום שהתקבל מכוח פוליסת ביטוח או הסכם שיפוי אחר באותו עניין. כתבי השיפוי מהווים למעשה התחייבות כספית של החברה לשפות את נושאי המשרה בגין חבות כספית שתוטל עליהם בתקוף פעולתם בחברה בהיותם נושאי משרה בה. כמו כן, האירועים בגינם כתב השיפוי ייתן מענה אמורים להיות מנוסחים מראש כנספח לכתב השיפוי. מקובל לעיתים להוציא כתבי שיפוי עם תחולה רטרואקטיבית לנושאי משרה אשר למעשה סיימו את כהונתם לגבי פעולות ומעשים שאירעו בתקופת כהונתם כנושאי משרה.
ביטוחחברה רשאית, אם נקבעה לכך הוראה בתקנונה, להתקשר בחוזה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (D&O), בשל חבות שתוטל עליהם בשל תפקידם כנושאי משרה בחברה, בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר, בגין הפרת חובת האמונים כלפי החברה ובלבד שפעלו בתום לב, והיה להם יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה וכן בגין חבות כספית שתוטל עליהם לטובת אדם אחר.


לסיכום

למרות שהחוק מאפשר "כיסוי הולם" אין הוא מהווה כיסוי אבסולוטי. השימוש "בכלים" אותם מאפשר החוק, כפי שמובא לעיל, חייב להיעשות בחוכמה, תוך בחינת מכלול האפשרויות, המגבלות והמשמעויות המתבקשות. להלן מספר סוגיות אשר יש לתת עליהן את הדעת:
  1. על פי רוב פוליסות הביטוח כאמור לעיל הנן על בסיס "יום הגשת התביעה" (Claims Made) ועל כן הכיסוי הביטוחי בגין תביעה ברת ביטוח (לא כולל תביעה אישית בגין מקרה זיהום) שתוגש בעתיד בגין פעילות עבר תלוי בהמשכיות הביטוח, בעוד שכתבי שיפוי עומדים בפני עצמם.
           למעשה לנושא המשרה מוענק שיפוי בכל מועד שתוגש נגדו תביעה בעתיד, כפוף לתקופת ההתיישנות, לרבות לאחר סיום כהונתם של נושאי המשרה , 
           בכפוף לכך שהפעולות והמעשים נשוא השיפוי ארעו בתקופת כהונתם.
  1. חברות שנקלעו לקשיי נזילות מעמידות את נושאי המשרה שלהם במצב חשוף לתביעות. מכיוון שלחברה אין הון עצמי, וכתב השיפוי הוא אחוז מ"כלום" הוא נותר ללא כל תוכן ובוודאי שאינו מקנה הגנה לנושאי המשרה. אי לכך יש לבדוק היטב את ניסוח כתב השיפוי, ניסוח התשלום שנושא המשרה אמור לקבל. יש להגדיר האם התשלום מתקבל, מההון העצמי, מסך נכסי החברה או מסכום גלובלי כלשהוא, מתי הוא מתקבל, ולוודא כי למרות שישנם קשים כלכליים כתב השיפוי ייתן מענה טוב.
מאמר זה אינו בא להחליף יעוץ ביטוחי ו/או ייעוץ משפטי .