ללוגו עורך דין חוזים הראל פלג

מאמרים

ראשי >מאמרים
שיפוי ואחריות בהסכמי הפצה שיווק ומכירות - מאמר שלישי ואחרון בסדרה

במסגרת עבודתי לא פעם אני נשאל לפשר המונח שיפוי (Indemnification), וההבדל בינו לבין פיצוי (Damages).

הסדרי השיפוי הינם רכיב קריטי ודומיננטי במכלול עסקאות והתקשרויות משפטיות וביטוחיות. שיפוי הנו השבת הנתבע / המוטב ככל האפשר למצב שהיה בו אלמלא קרה המקרה נשוא התביעה / מקרה הביטוח עליו אחראי הצד המשפה, ואילו פיצוי הינו סכום שמוטל על מזיק לשלמו לניזוק, כדי לפצותו על הנזק שנגרם לו.

מאמר זה הדן בהסדרי פיצוי ושיפוי בהסכמי הפצה שיווק ומכירות הנו השלישי והאחרון בסדרה של שלושה מאמרים בנושא הסדרי וסעיפי השיפוי, הפיצוי ומה שביניהם.

החלטתם להשתתף באחת מהתערוכות המובילות בעולם, אתרתם את המוצר אותו אתם מעוניינים לייבא לישראל, בדקתם שאין גורם אחר בישראל אשר מייצג את החברה ו/או המוצר, בדקתם את כל הדרישות הרגולטוריות הנדרשות על מנת להפיץ את המוצר בישראל כעת נותר לכם לחתום על הסכם הפצה שיווק ומכירות כמקובל, הקובע את מערכת היחסים העתידית בין הספק לבינכם כמפיצים.

מאמר זה יסקור היבט אחד מתוך מכלול היבטים אשר יש לתת עליהם את הדעת בהסכם ההפצה (DISTRIBUTION AGREEMENT) מול היצרן או הספק של המוצרים, קרי מנגנוני פיצוי ושיפוי. מתן תשומת לב מבעוד מועד לסוגיה זו, כבר בשלב קודם להתקשרות החוזית, יוכל למנוע או לצמצם חילוקי דעות במהלך המו"מ על הסכם ההפצה.לכתבה המלאה

כתבי שיפוי פטור וביטוח לנושאי משרה בחברה - מאמר שני בסדרה של שלושה מאמרים

במסגרת עבודתי לא פעם אני נשאל לפשר המונח שיפוי (Indemnification), וההבדל בינו לבין פיצוי (Damages).

הסדרי השיפוי הינם רכיב קריטי ודומיננטי במכלול עסקאות והתקשרויות משפטיות וביטוחיות. שיפוי הנו השבת הנתבע / המוטב ככל האפשר למצב שהיה בו אלמלא קרה המקרה נשוא התביעה / מקרה הביטוח עליו אחראי הצד המשפה, ואילו פיצוי הינו סכום שמוטל על מזיק לשלמו לניזוק, כדי לפצותו על הנזק שנגרם לו.

מאמר זה הדן בכתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה הנו השני בסדרה של שלושה מאמרים בנושא הסדרי וסעיפי השיפוי, הפיצוי ומה שביניהם.

במציאות היום יומית, יתכנו מקרים בהם תוטל חבות אישית על נושאי משרה מטעמים ובנסיבות שונות ומגוונות. המגמה הרווחת כיום הנה לנסות ולפגום בעקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה ולכלול במגוון סוגים של תביעות ודרישות נגד חברה גם ניסיון "להרמת מסך" ולהטלת חבויות אישיות על מי מטעמה לרבות דירקטורים, מנכ"לים ומנהלים בכירים בחברה. מגוון פרשיות, חלקן פליליות, וקריסה של חברות הביאו לשינויים משמעותיים בחקיקה ובפסיקה, אשר העצימו את אחריות הדירקטורים והמנהלים והטילו עליהם אחריות אישית מוגברת, מה שמרתיע מנהלים מוכשרים מלשרת בחברה, ואף ליצור בקרב נושאי משרה חשש רב מפני נטילת סיכונים עסקיים, דבר אשר הינו חיוני ואף רצוי בדינמיקה של החברה המסחרית.

על פי חוק החברות חברה רשאית, בנסיבות המפורטות בסעיפי החוק, לפטור נושאי משרה מטעמה מאחריות בשל הפרת חובת האמונים כלפיה וכמו כן, לשפות נושא משרה בגין חבות אישית או הוצאות שהוטלו עליו עקב פעולה שעשה כנושא משרה בחברה.


לכתבה המלאה

שיפוי במסגרת הסכמי מיזוג ורכישה - מאמר ראשון בסדרה של שלושה מאמרים

במסגרת עבודתי לא פעם אני נשאל לפשר המונח שיפוי (Indemnification), וההבדל בינו לבין פיצוי (Damages).

הסדרי השיפוי הינם רכיב קריטי ודומיננטי במכלול עסקאות והתקשרויות משפטיות וביטוחיות. שיפוי הנו השבת הנתבע / המוטב ככל האפשר למצב שהיה בו אלמלא קרה המקרה נשוא התביעה / מקרה הביטוח עליו אחראי הצד המשפה, ואילו פיצוי הינו סכום שמוטל על מזיק לשלמו לניזוק, כדי לפצותו על הנזק שנגרם לו.

מאמר זה הדן בהסדרי שיפוי בעסקאות מיזוג ורכישה (M&A) הנו הראשון בסדרה של שלושה מאמרים בנושא הסדרי וסעיפי השיפוי, הפיצוי ומה שביניהם.

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה במספר המיזוגים והרכישות בישראל, ואף מחוצה לה. הסיבות לכך הן רבות, ביניהן ניתן למנות את העובדה שיותר ויותר גופים מבקשים להתפתח דרך מיזוגים ורכישות של חברות (אסטרטגיה המבוססת על "גידול אורגני"). מיזוגים ורכישות הם צעדים משמעותיים, לכל הצדדים המעורבים בעסקה וטומנים בחובם סיכונים, חששות וחוסר ודאות. לדוגמא בעסקה בה הייתי מעורב לאחרונה התגלה, קודם לביצוע בדיקת הנאותות (Due Diligence), כי כנגד החברה הנרכשת תלויה ועומדת תביעת נזיקין אשר עלולה להשפיע על כדאיות העסקה באם זו תתברר "כצודקת" ולחשוף את החברה הנרכשת ובראש ובראשונה את הרוכשים לסיכון כלכלי משמעותי.


לכתבה המלאה

דירקטור... נרדמת בשמירה? אתה עלול להיחשף לתביעות ענק
רבים שואפים להתמנות לדירקטור בשל היוקרה, הסטטוס, ההשפעה הרבה וכמובן השכר, אשר לעיתים אינו מגלם את הסיכון הרב אליו נחשף הדירקטור .
לצד הזכויות הרבות והיוקרה, קיים גם מכלול של חובות וחשיפה לנזקים גדולים ובלתי צפויים ובשל כך אדם המעוניין לכהן בדריקטוריון חייב למלא אחר החובות החלות עליו על פי הדין ולהיות בקיא בתחומי הפעילות של החברה אשר בה הוא מכהן כדירקטור. 


לכתבה המלאה

תניית אי תחרות בהסכמי עבודה - האם "מחזיקה מים"?
האם מותר למעסיק להגביל את העובד שלו מלעסוק בתחום עיסוקו לאחר תום הסכם העבודה ביניהם?
מה תוקפה של תניית אי תחרות בהסכם העסקה?
מהם התנאים להגבלת חופש העיסוק על פי חוק ביסוד ופסיקת בתי המשפט?
מדוע נדרשה עובדת לפצות את החברה בה הועסקה בסך של 150 אלף ש"ח?
זאת ועוד...


לכתבה המלאה

הסכמי סודיות - היבטים מעשיים
הנדון: הסכמי סודיות – היבטים מעשיים

אתם עומדים להקים חברה, שותפות או מייזם עם שותפים, כשלב ראשון, עוד בשלב ההקמה, ולפני חתימה על הסכם התקשרות, נהוג להחתים את "השותפים" על הסכם סודיות לשם שמירה על המידע העסקי והרעיון של הייזם. על פי חוק עוולות מסחריות, סוד מסחרי הינו "מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו". נשאלת השאלה מהם אמצעים סבירים לשמירת סוד מסחרי?

אחד מהאמצעים המקובלים הינו בדרך של חתימה על הסכם סודיות.


במאמר זה אציג לפניכם מספר דגשים משפטיים ופרקטיים אשר עליכם להכיר בבואכם לחתום על הסכם לשמירה על סודיות, או בשמו הלועזי Non-disclosure agreement (NDA / CDA).


לכתבה המלאה

חוק האחריות למוצרים פגומים וביטוח אחריות מוצר
בראשית נובמבר שנת 2003 נדהמה מדינת ישראל משהתברר כי מזון תינוקות צמחי המיוצר על ידי חברת "רמדיה" גרם, ככל הנראה, בשל העדר ויטמין חיוני, למחלות קשות ואף לתמותת תינוקות.


במקרים רבים נגרמים נזקי-גוף בשל מוצר פגום שנרכש. המחוקק הישראלי ראה לנכון להגן על הצרכן הישראלי וחוקק בשנת 1980 את חוק האחריות למוצרים פגומים, הידוע בשמו "חוק האחריות", ועיקרו החמרת אחריותם של יצרנים המתבטאת בהשתת אחריות היצרן על קיום פגם במוצר, במקום על קיום רשלנות מצד היצרן, קרי על היצרן להוכיח שלא התרשל ולא על הניזוק להוכיח שהיתה התרשלות, כפי שנדרש מכוח דיני הנזיקין הכלליים.

החוק גם קובע כי "יצרן" הנושא באחריות הינו אדם העוסק למטרות מסחריות בייצור מוצרים או בהרכבתם, לרבות המציג עצמו כיצרן של מוצר במתן שמו או סימנו המסחרי או בכל דרך אחרת; יבואן שייבא לישראל למטרות מסחריות מוצר שיוצר בחו"ל ... יבואנים ראו הוזהרתם! או ספק של מוצר שהיצרן שלו בארץ או היבואן שלו אינם ניתנים לזיהוי.

אם כן, כיצד אני כיבואן או כיצרן יכול להגן על עצמי מבחינה פיננסית כך שיאפשר לי לנהל את העסק בראש שקט? הפתרון האולטימטיבי כיסוי ביטוחי


לכתבה המלאה

הכל בסדר בינינו, למה צריך הסכם?
 
 מזל טוב! החלטת למסד את היחסים ביינכם בדרך של שותפות.
 
אני שמח להציג בפניכם את הסיבות הרווחות לסכסוכים בין שותפים, ואת הסעיפים בהסכם שותפות אשר נכון ושווה להתעקש עליהם על מנת להגיע לשותפות בריאה, ולפרידה חלקה בעת הצורך.
 
כיצד כורתים שותפות נכונה ובריאה עם עמיתים לעסק?
סכסוכים רבים בין שותפים נובעים מכך ששותף אחד מרגיש שהוא משקיע יותר מיתר השותפים, והשותפים האחרים נהנים על גבו. על כן חשוב לערוך חוזה מפורט בתחילת הדרך, כך שיחזה בעיות ו"תקלות" בעתיד. החשיבות לעריכת החוזה עם הכניסה לשותפות מקבלת משנה תוקף היות ובהמשך קיימת רתיעה פסיכולוגית של השותפים לערוך חוזה לאחר תקופה קצרה בה בילו יחדיו כשותפים. 


לכתבה המלאה

 • שיפוי ואחריות בהסכמי הפצה שיווק ומכירות - מאמר שלישי ואחרון בסדרה

  במסגרת עבודתי לא פעם אני נשאל לפשר המונח שיפוי (Indemnification), וההבדל בינו לבין פיצוי (Damages).

  הסדרי השיפוי הינם רכיב קריטי ודומיננטי במכלול עסקאות והתקשרויות משפטיות וביטוחיות. שיפוי הנו השבת הנתבע / המוטב ככל האפשר למצב שהיה בו אלמלא קרה המקרה נשוא התביעה / מקרה הביטוח עליו אחראי הצד המשפה, ואילו פיצוי הינו סכום שמוטל על מזיק לשלמו לניזוק, כדי לפצותו על הנזק שנגרם לו.

  מאמר זה הדן בהסדרי פיצוי ושיפוי בהסכמי הפצה שיווק ומכירות הנו השלישי והאחרון בסדרה של שלושה מאמרים בנושא הסדרי וסעיפי השיפוי, הפיצוי ומה שביניהם.

  החלטתם להשתתף באחת מהתערוכות המובילות בעולם, אתרתם את המוצר אותו אתם מעוניינים לייבא לישראל, בדקתם שאין גורם אחר בישראל אשר מייצג את החברה ו/או המוצר, בדקתם את כל הדרישות הרגולטוריות הנדרשות על מנת להפיץ את המוצר בישראל כעת נותר לכם לחתום על הסכם הפצה שיווק ומכירות כמקובל, הקובע את מערכת היחסים העתידית בין הספק לבינכם כמפיצים.

  מאמר זה יסקור היבט אחד מתוך מכלול היבטים אשר יש לתת עליהם את הדעת בהסכם ההפצה (DISTRIBUTION AGREEMENT) מול היצרן או הספק של המוצרים, קרי מנגנוני פיצוי ושיפוי. מתן תשומת לב מבעוד מועד לסוגיה זו, כבר בשלב קודם להתקשרות החוזית, יוכל למנוע או לצמצם חילוקי דעות במהלך המו"מ על הסכם ההפצה.  לכתבה המלאה

 • כתבי שיפוי פטור וביטוח לנושאי משרה בחברה - מאמר שני בסדרה של שלושה מאמרים

  במסגרת עבודתי לא פעם אני נשאל לפשר המונח שיפוי (Indemnification), וההבדל בינו לבין פיצוי (Damages).

  הסדרי השיפוי הינם רכיב קריטי ודומיננטי במכלול עסקאות והתקשרויות משפטיות וביטוחיות. שיפוי הנו השבת הנתבע / המוטב ככל האפשר למצב שהיה בו אלמלא קרה המקרה נשוא התביעה / מקרה הביטוח עליו אחראי הצד המשפה, ואילו פיצוי הינו סכום שמוטל על מזיק לשלמו לניזוק, כדי לפצותו על הנזק שנגרם לו.

  מאמר זה הדן בכתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה הנו השני בסדרה של שלושה מאמרים בנושא הסדרי וסעיפי השיפוי, הפיצוי ומה שביניהם.

  במציאות היום יומית, יתכנו מקרים בהם תוטל חבות אישית על נושאי משרה מטעמים ובנסיבות שונות ומגוונות. המגמה הרווחת כיום הנה לנסות ולפגום בעקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה ולכלול במגוון סוגים של תביעות ודרישות נגד חברה גם ניסיון "להרמת מסך" ולהטלת חבויות אישיות על מי מטעמה לרבות דירקטורים, מנכ"לים ומנהלים בכירים בחברה. מגוון פרשיות, חלקן פליליות, וקריסה של חברות הביאו לשינויים משמעותיים בחקיקה ובפסיקה, אשר העצימו את אחריות הדירקטורים והמנהלים והטילו עליהם אחריות אישית מוגברת, מה שמרתיע מנהלים מוכשרים מלשרת בחברה, ואף ליצור בקרב נושאי משרה חשש רב מפני נטילת סיכונים עסקיים, דבר אשר הינו חיוני ואף רצוי בדינמיקה של החברה המסחרית.

  על פי חוק החברות חברה רשאית, בנסיבות המפורטות בסעיפי החוק, לפטור נושאי משרה מטעמה מאחריות בשל הפרת חובת האמונים כלפיה וכמו כן, לשפות נושא משרה בגין חבות אישית או הוצאות שהוטלו עליו עקב פעולה שעשה כנושא משרה בחברה.


  לכתבה המלאה

 • שיפוי במסגרת הסכמי מיזוג ורכישה - מאמר ראשון בסדרה של שלושה מאמרים

  במסגרת עבודתי לא פעם אני נשאל לפשר המונח שיפוי (Indemnification), וההבדל בינו לבין פיצוי (Damages).

  הסדרי השיפוי הינם רכיב קריטי ודומיננטי במכלול עסקאות והתקשרויות משפטיות וביטוחיות. שיפוי הנו השבת הנתבע / המוטב ככל האפשר למצב שהיה בו אלמלא קרה המקרה נשוא התביעה / מקרה הביטוח עליו אחראי הצד המשפה, ואילו פיצוי הינו סכום שמוטל על מזיק לשלמו לניזוק, כדי לפצותו על הנזק שנגרם לו.

  מאמר זה הדן בהסדרי שיפוי בעסקאות מיזוג ורכישה (M&A) הנו הראשון בסדרה של שלושה מאמרים בנושא הסדרי וסעיפי השיפוי, הפיצוי ומה שביניהם.

  בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה במספר המיזוגים והרכישות בישראל, ואף מחוצה לה. הסיבות לכך הן רבות, ביניהן ניתן למנות את העובדה שיותר ויותר גופים מבקשים להתפתח דרך מיזוגים ורכישות של חברות (אסטרטגיה המבוססת על "גידול אורגני"). מיזוגים ורכישות הם צעדים משמעותיים, לכל הצדדים המעורבים בעסקה וטומנים בחובם סיכונים, חששות וחוסר ודאות. לדוגמא בעסקה בה הייתי מעורב לאחרונה התגלה, קודם לביצוע בדיקת הנאותות (Due Diligence), כי כנגד החברה הנרכשת תלויה ועומדת תביעת נזיקין אשר עלולה להשפיע על כדאיות העסקה באם זו תתברר "כצודקת" ולחשוף את החברה הנרכשת ובראש ובראשונה את הרוכשים לסיכון כלכלי משמעותי.


  לכתבה המלאה

 • דירקטור... נרדמת בשמירה? אתה עלול להיחשף לתביעות ענק
  רבים שואפים להתמנות לדירקטור בשל היוקרה, הסטטוס, ההשפעה הרבה וכמובן השכר, אשר לעיתים אינו מגלם את הסיכון הרב אליו נחשף הדירקטור .
  לצד הזכויות הרבות והיוקרה, קיים גם מכלול של חובות וחשיפה לנזקים גדולים ובלתי צפויים ובשל כך אדם המעוניין לכהן בדריקטוריון חייב למלא אחר החובות החלות עליו על פי הדין ולהיות בקיא בתחומי הפעילות של החברה אשר בה הוא מכהן כדירקטור.   


  לכתבה המלאה

 • תניית אי תחרות בהסכמי עבודה - האם "מחזיקה מים"?
  האם מותר למעסיק להגביל את העובד שלו מלעסוק בתחום עיסוקו לאחר תום הסכם העבודה ביניהם?
  מה תוקפה של תניית אי תחרות בהסכם העסקה?
  מהם התנאים להגבלת חופש העיסוק על פי חוק ביסוד ופסיקת בתי המשפט?
  מדוע נדרשה עובדת לפצות את החברה בה הועסקה בסך של 150 אלף ש"ח?
  זאת ועוד...


  לכתבה המלאה

 • הסכמי סודיות - היבטים מעשיים
  הנדון: הסכמי סודיות – היבטים מעשיים

  אתם עומדים להקים חברה, שותפות או מייזם עם שותפים, כשלב ראשון, עוד בשלב ההקמה, ולפני חתימה על הסכם התקשרות, נהוג להחתים את "השותפים" על הסכם סודיות לשם שמירה על המידע העסקי והרעיון של הייזם. על פי חוק עוולות מסחריות, סוד מסחרי הינו "מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו". נשאלת השאלה מהם אמצעים סבירים לשמירת סוד מסחרי?

  אחד מהאמצעים המקובלים הינו בדרך של חתימה על הסכם סודיות.


  במאמר זה אציג לפניכם מספר דגשים משפטיים ופרקטיים אשר עליכם להכיר בבואכם לחתום על הסכם לשמירה על סודיות, או בשמו הלועזי Non-disclosure agreement (NDA / CDA).


  לכתבה המלאה

 • חוק האחריות למוצרים פגומים וביטוח אחריות מוצר
  בראשית נובמבר שנת 2003 נדהמה מדינת ישראל משהתברר כי מזון תינוקות צמחי המיוצר על ידי חברת "רמדיה" גרם, ככל הנראה, בשל העדר ויטמין חיוני, למחלות קשות ואף לתמותת תינוקות.


  במקרים רבים נגרמים נזקי-גוף בשל מוצר פגום שנרכש. המחוקק הישראלי ראה לנכון להגן על הצרכן הישראלי וחוקק בשנת 1980 את חוק האחריות למוצרים פגומים, הידוע בשמו "חוק האחריות", ועיקרו החמרת אחריותם של יצרנים המתבטאת בהשתת אחריות היצרן על קיום פגם במוצר, במקום על קיום רשלנות מצד היצרן, קרי על היצרן להוכיח שלא התרשל ולא על הניזוק להוכיח שהיתה התרשלות, כפי שנדרש מכוח דיני הנזיקין הכלליים.

  החוק גם קובע כי "יצרן" הנושא באחריות הינו אדם העוסק למטרות מסחריות בייצור מוצרים או בהרכבתם, לרבות המציג עצמו כיצרן של מוצר במתן שמו או סימנו המסחרי או בכל דרך אחרת; יבואן שייבא לישראל למטרות מסחריות מוצר שיוצר בחו"ל ... יבואנים ראו הוזהרתם! או ספק של מוצר שהיצרן שלו בארץ או היבואן שלו אינם ניתנים לזיהוי.

  אם כן, כיצד אני כיבואן או כיצרן יכול להגן על עצמי מבחינה פיננסית כך שיאפשר לי לנהל את העסק בראש שקט? הפתרון האולטימטיבי כיסוי ביטוחי


  לכתבה המלאה

 • הכל בסדר בינינו, למה צריך הסכם?
   
   מזל טוב! החלטת למסד את היחסים ביינכם בדרך של שותפות.
   
  אני שמח להציג בפניכם את הסיבות הרווחות לסכסוכים בין שותפים, ואת הסעיפים בהסכם שותפות אשר נכון ושווה להתעקש עליהם על מנת להגיע לשותפות בריאה, ולפרידה חלקה בעת הצורך.
   
  כיצד כורתים שותפות נכונה ובריאה עם עמיתים לעסק?
  סכסוכים רבים בין שותפים נובעים מכך ששותף אחד מרגיש שהוא משקיע יותר מיתר השותפים, והשותפים האחרים נהנים על גבו. על כן חשוב לערוך חוזה מפורט בתחילת הדרך, כך שיחזה בעיות ו"תקלות" בעתיד. החשיבות לעריכת החוזה עם הכניסה לשותפות מקבלת משנה תוקף היות ובהמשך קיימת רתיעה פסיכולוגית של השותפים לערוך חוזה לאחר תקופה קצרה בה בילו יחדיו כשותפים. 


  לכתבה המלאה